Rechtsgebieden

RECHTSGEBIEDEN

Algemeen vermogensrecht

Het vermogensrecht bevat vooral regelingen voor particulieren en ondernemingen die deelnemen aan het economische handelsverkeer. Denk bijvoorbeeld aan het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en goederenrecht. Bij goederenrecht moet men denken aan de relatie tussen (rechts)persoon en goederen. Het algemeen vermogensrecht regelt de (rechts)gevolgen van afspraken die burgers en ondernemingen met elkaar maken, meestal in de vorm van contracten. Ook de wijze waarop deze overeenkomsten kunnen worden uitgevoerd en welke rechten en verplichtingen daaraan kunnen worden ontleend. Vragen over wat er geregeld moet worden in contracten, wie aansprakelijk is voor bepaalde gedragingen en geleden schade, wie eigenaar is van een bepaald goed, op welke wijze dat goed overgedragen kan worden en wie dat goed onder bepaalde voorwaarden kan uitwinnen, zijn allen vragen die binnen het vermogensrecht worden beantwoord. Wat kunt u doen wanneer uw contractspartij haar verplichtingen niet nakomt? Kunt u zich vooraf tegen dergelijke gevaren beschermen? Op welke wijze kunt u uw eigen (rechts)positie versterken? Hoe moet u handelen als uzelf niet aan uw verplichtingen kunt voldoen? Hoe sterk is de positie van financiële instellingen en mogen deze handelen zoals zij dat zelf willen? En wat kan ik van mijn buurman eisen en wat moet ik toestaan? De vraagstukken binnen het algemeen vermogensrecht lopen erg uiteen.

Het algemeen vermogensrecht ziet vooral op een goede regeling van wederzijdse rechten en plichten van partijen in het alledaagse economische handelsverkeer.

Ondernemingsrecht en contractrecht

Als ondernemer of manager van een bedrijf heb je dagelijks, soms onbewust, met diverse juridische vraagstukken te maken. Vragen over wie bevoegd is om bepaalde beslissingen te nemen, op welke manier de risico’s van het bedrijf kunnen worden beperkt, waar bij het maken van afspraken met een andere partij vooral op gelet moet worden, op welke onderwerpen met banken onderhandeld kan worden, en hoe het vermogen van de onderneming kan worden beschermd zijn vaak van alledag.


Bij True Lawyers kunt u terecht voor advies over de diverse vraagstukken die u bij het ondernemen tegen komt. Wacht nooit te lang met het vragen van advies. Zo kan een goed opgebouwde overeenkomst diverse discussies op de lange termijn voorkomen en kunt u zowel het eigen en vreemd vermogen van uw onderneming, en de gevolgen daarvan, zo goed mogelijk beschermen.