Rechtsgebieden

RECHTSGEBIEDEN

Algemeen vermogensrecht

Het algemene vermogensrecht raakt eenieder, zowel de particulier als iedere onderneming. Het is een samenstel van regels die de relatie regelt tussen personen en ondernemingen onderling en tussen hen en goederen.

Onder het algemeen vermogensrecht vallen de regels aangaande overeenkomsten en contracten, aansprakelijkheid en schadevergoeding. Hieronder vallen ook de regels aangaande eigendom en zekerheidsrechten zoals pand, hypotheek en erfpacht en de regels voor beheer en verdeling van gezamenlijke eigendommen. Bijvoorbeeld in het geval van huwelijk, echtscheiding, verbreking samenleving en geërfde goederen. Ook het burenrecht valt hieronder en het gezamenlijk eigendom van wegen, zwembaden en infrastructuur.

Vragen over wat er geregeld moet worden in contracten, wie aansprakelijk is voor bepaalde gedragingen en geleden schade, wie eigenaar is van een bepaald goed, op welke wijze dat goed overgedragen kan worden en wie dat goed onder bepaalde voorwaarden kan uitwinnen, zijn allemaal vragen die binnen het vermogensrecht worden beantwoord. Wat kunt u doen wanneer uw contractspartij haar verplichtingen niet nakomt? Kunt u zich vooraf tegen dergelijke risico’s beschermen? Op welke wijze kunt u uw eigen (rechts)positie versterken? De vraagstukken binnen het algemeen vermogensrecht lopen erg uiteen.

Het algemeen vermogensrecht ziet vooral op een goede regeling van wederzijdse rechten en plichten van partijen in het alledaagse (economische) verkeer. Dit samenstel van regels ziet daarom ook op de gevolgen van onrechtmatige gedragingen, de gevallen waarin sprake is van risicoaansprakelijkheid en de regels die betrekking hebben op de vaststelling van de schade en het recht op schadevergoeding.
Ondernemen en contracten
Als ondernemer of manager van een bedrijf heb je dagelijks, soms onbewust, met diverse juridische vraagstukken te maken. Vragen over wie bevoegd is om bepaalde beslissingen te nemen, op welke manier de risico’s van het bedrijf kunnen worden beperkt, waarop gelet moet worden bij het maken van afspraken met een ander, over welke zaken met financiële instellingen onderhandeld kan worden, en hoe het vermogen van de onderneming kan worden beschermd zijn vaak vragen van alledag.

Bij True Lawyers kunt u terecht voor advies over de diverse vraagstukken die u bij het ondernemen tegenkomt. Wacht nooit te lang met het vragen van advies. Zo kan een goed opgebouwde overeenkomst diverse discussies op de lange termijn voorkomen en kunt u zowel het eigen en vreemd vermogen van uw onderneming, en de gevolgen daarvan, zo goed mogelijk beschermen.