Voor ondernemers én particulieren

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
True Lawyers is een openbare vennootschap, die de uitoefening van de advocatuur tot doel heeft, van besloten vennootschappen (“de Vennoten”). Een lijst van de Vennoten wordt op verzoek toegezonden. De openbare vennootschap is gevestigd in Curaçao en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Curaçao onder registratienummer 150430.
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de Vennoten alsook de openbare vennootschap True Lawyers, alsmede ten aanzien van alle andere personen die voor de vennoten en True Lawyers werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden werkzaam waren. Telkens waar True Lawyers wordt genoemd, wordt deze openbare vennootschap bedoeld, alsmede de daarin deelnemende vennoten.
 
Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten ofwel ‘de Opdrachtgever(s)’ verstrekken aan True Lawyers en, of de Vennoten, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘True Lawyers’.
True Lawyers is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden,aantoonbaar kenbaar z maakt dat hij tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar maakt. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden én op lopende overeenkomsten.
 
Artikel 3
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd – met het recht van substitutie – door True Lawyers of de Vennoten waarmee de Opdrachtgever(s) een overeenkomst zijn aangegaan.
 
Artikel 4
Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal True Lawyers zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdracht aan True Lawyers betreft uitsluitend en te allen tijde een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 
Artikel 5
Iedere aansprakelijkheid van True Lawyers is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximaal bedrag van de declaratie(s) van de betreffende zaak.
 
Artikel 6
In het kader van de uitvoering van de opdrachten is True Lawyers gerechtigd derden in te schakelen bij de keuze waarvan uiterste zorgvuldigheid in acht genomen zal worden. De keuze van door True Lawyers in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de cliënt. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten.
 
Artikel 7
True Lawyers draagt er zorg voor dat de door haar ontvangen derdengelden worden gestort op een zakelijke bankrekening ten name True Lawyers of haar Vennoten. Aan de rechthebbende op deze gelden zal geen rentevergoeding worden uitgekeerd, terwijl True Lawyers en de Vennoten zich het recht voorbehouden ten behoeve van de Opdrachtgever aangehouden gelden te verrekenen met (een) uitstaande declaratie(s).
 
Artikel 8
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte tijd, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals door True Lawyers van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Facturering van de werkzaamheden zal ten minste maandelijks plaatsvinden. True Lawyers zal de kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de Opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) koerierskosten, vertaalkosten, deurwaarderskosten, reiskosten, griffierecht, zegelkosten, kantoorkosten en in het algemeen kosten van in overleg met de Opdrachtgever ingeschakelde derden. True Lawyers is gerechtigd om aan de Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal True Lawyers met de werkzaamheden aanvangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de eerstvolgende declaratie van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Het honorarium is exclusief de door te berekenen kantoorkosten en omzetbelasting.
 
Artikel 9
True Lawyers stuurt in beginsel eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen vijftien dagen na declaratiedatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. De werkzaamheden kunnen door True Lawyers worden opgeschort en een vertragingsrente van één (1) % per maand kan in rekening worden gebracht. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 10% van de hoofdsom – zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De declaraties worden digitaal verstuurd tenzij anders overeengekomen.
 
Artikel 10
True Lawyers is gerechtigd aan de Opdrachtgever in rekening te brengen honoraria te vermeerderen met 6% kantoorkosten ter dekking van gemaakte porti-, telefoon-, fax-, computer-, kopieer-, materiaal- en overige kantoorkosten. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van True Lawyers om eenmalig een vast bedrag ter zake de aanmaak van een dossier aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Alle gefactureerde bedragen zijn exclusief de van overheidswege toepasselijke belastingen en/of heffingen.
 
Artikel 11
In voorkomende gevallen kan True Lawyers een ‘fixed fee’ of andersoortige vergoeding overeenkomen. Deze vergoeding is afhankelijk van de inhoud van de zaak, de hieruit voortvloeiende vorderingen of verweren en de te nemen (rechts)maatregelen. Mocht na vaststelling van een dergelijke vergoeding, wegens verandering van omstandigheden of wensen van de Opdrachtgever, de te nemen (rechts)maatregelen in omvang en soort wijzigen, dan behoudt True Lawyers zich het recht voor de afspraken omtrent de gemaakte vergoeding te dezer zake aan te passen
Indien sprake is van ‘fixed fee’ of andersoortige vergoeding in plaats van of naast een te hanteren honorarium, dan vindt geen restitutie plaats, indien de te nemen (rechts)maatregelen vanwege de Opdrachtgever en om welke reden dan ook, geen doorgang vindt binnen de duur van twaalf maanden nadat deze vergoeding is overeengekomen en voldaan, dan wel indien de Opdrachtgever tussentijds besluit om de overeengekomen werkzaamheden c.q. te nemen rechtsmaatregelen te staken of op te schorten. Ook wordt nimmer enige rente vergoed over deze vergoedingen.
De dienstverlening zal aanvangen nadat de fixed fee of andersoortige vaste vergoeding door True Lawyers is ontvangen.
 
Artikel 12
True Lawyers is betreffende de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg en met inachtneming van de privacy van de Opdrachtgever mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van een zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de Opdrachtgever plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van de belangenbehartiging plaatsvindt, is True Lawyers hierin vrij mits het belang van de Opdrachtgever hierdoor niet wordt geschaad.
 
Artikel 13
Door het verstrekken van een opdracht aan True Laywers, stemt de Opdrachtgever ermee in, dat de communicatie in het kader van de uitvoering van de opdracht kan plaatsvinden door middel van elektronische post (e-mailverkeer) en dat de uitvoering van de opdracht mede zal geschieden met behulp van elektronisch (data)verkeer. De Opdrachtgever vrijwaart True Lawyers ter zake van communicatie door middel van e-mailverkeer en elektronisch dataverkeer.
 
Artikel 14
Op grond van de Landsverordening Identificatie bij Financiële Dienstverlening is True Lawyers – een en ander afhankelijk van de dienstverlening – verplicht om de identiteit van een Opdrachtgever en de uitdrukkelijke belanghebbende indien die er is, vast te stellen voordat de dienst wordt verleend. Deze wettelijke verplichting leidt ertoe dat True Lawyers de Opdrachtgever(s) moet(en) identificeren door een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Indien de informatie niet wordt verstrekt, kan True Lawyers niet overgaan tot het verlenen van diensten.
 
Artikel 15
True Lawyers kan zich bedienen van meerdere vertalingen van deze algemene voorwaarden. Bij onderling verschil tussen die vertalingen en de onderhavige tekst van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.
 
Artikel 16
Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst en met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden alsmede na de opzegging verrichte werkzaamheden en kosten die redelijkerwijs door de Opdrachtgever moeten worden gedragen.
 
Artikel 17
De rechtsverhouding tussen True Lawyers en de Opdrachtgever wordt bij uitsluiting van ieder ander recht beheerst door het recht van Curaçao. Geschillen zullen slechts worden voorgelegd aan het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, dan wel de te zijner tijd als de rechtsopvolger aangewezen instantie voor Curaçao, tenzij True Lawyers om haar moverende redenen een ander forum wenst te adiëren.
 
Gedeponeerd ter Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao op 28 oktober 2019.

Tarieven

 True Lawyers Law & Mediation werkt waar mogelijk op basis van een vooraf overeengekomen prijzen. Naast dit honorarium dient er ook rekening te worden gehouden met kosten van derden, zoals griffierechten, kosten in verband met deskundigen, getuigen of deurwaarders bij gerechtelijke procedures. Van te voren wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten.
 
Het is raadzaam om eerst een intakegesprek te hebben. Tijdens zo’n gesprek wordt uw casus uiteengezet. Uw rechtspositie, de verschillende manieren van beslechting, de procedurele aspecten en het prijskaartje worden onder meer in kaart gebracht. Een intaketarief duurt circa 45 minuten en kan op korte termijn plaatsvinden. Informeer naar de beschikbare momenten voor een intakegesprek.
 
True Lawyers Law & Mediation onderkent het feit dat een advocaat per uur betalen particulieren en ondernemers schrik aanjaagt. Enerzijds heeft u een advocaat nodig, of ziet u in dat het goed zou zijn de juridische aspecten van uw bedrijf te laten doorlichten om zo bedrijfsrisico’s tijdig te kunnen ondervangen, anderzijds is het geven van een “kosten carte blanche” verre van verantwoord voor uw bedrijf of uw privé portemonnee. Het oorspronkelijke “uurtje-factuurtje” system is niet meer van deze tijd. True Lawyers Law & Mediation onderscheidt zich door waar mogelijk vaste prijzen te hanteren.